Kancelaria KTD

Dochodzenie roszczeń

Osobną specjalizacją Kancelarii objęte jest świadczenie usług windykacji prawnej. Wydzielone zespoły obsługują w tym zakresie banki, fundusz sekurytyzacyjny, towarzystwo ubezpieczeń oraz inne firmy, dochodząc na drodze prawnej roszczeń od klientów biznesowych, a także w mniejszym stopniu osób fizycznych.

W zakresie obsługi windykacyjnej Kancelaria zapewnia prowadzenie całego procesu windykacji poprzez negocjacje i prowadzenie korespondencji przedsądowej, reprezentację wierzyciela w postępowaniach sądowych o zapłatę, a następnie postępowaniach egzekucyjnych. Prowadzimy wszystkie rodzaje pomocniczych postępowań sądowych związanych z windykacją należności, takich jak o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie przeciwko członkom zarządu z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki, nadanie klauzuli wykonalności na wspólników handlowych spółek osobowych, postępowanie ze skargi pauliańskiej, o wpis hipotek przymusowych itd.

Zapewniamy obsługę także w zakresie związanym z utrzymaniem i windykacją zabezpieczeń kredytowych, takich jak postępowania o wydanie, o zniesienie współwłasności, o ustalenie prawa własności, postępowań przeciwegzekucyjnych (czynnych o zwolnienie przedmiotu zabezpieczenia stanowiącego własność Klienta spod egzekucji jak i biernych), o ustalenie treści księgi wieczystej itd.

Reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i układowych, a obecnie restrukturyzacyjnych.

Kancelaria obsługuje również procesy przejmowania na własność przedmiotów zabezpieczeń przez wierzycieli. Zapewniamy obsługę prawną samego procesu przejęcia jak i wszelkich dalszych czynności zmierzających do należytego jego zabezpieczenia, wprowadzenia ewentualnych zmian i zbycia.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach zabezpieczających, egzekucyjnych, restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych w całym kraju. Prowadziliśmy z sukcesami postępowania egzekucyjne ze wszystkich składników majątkowych przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego.